Strona Główna BIP Strona Główna
►Rekrutacja do uczelni wojskowych w 2015
 

1.      INFORMACJE OGÓLNE

 

O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:

 

 • niekarana sądownie;
 •  posiadająca obywatelstwo polskie;
 •  zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 •  wiek co najmniej osiemnaście lat;
 •  wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.

 

Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:

 

 1. wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej; 
 2. wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich obejmuje:

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości; 
 4. rozmowę kwalifikacyjną.

 Postępowanie rekrutacyjne  do studium oficerskiego obejmuje: 

 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół wojskowych wnoszą opłaty z tytułu udziału egzaminach wstępnych – które nie podlegają zwrotowi. 

Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową, jako służbę kandydacką.

 

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

1) podpisaniu umowy; 

2) wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej; 

3) stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej. 

 

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje bez szczególnego nadania tytuł podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego; 

 

 

 2.    WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

 
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
W WARSZAWIE
im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa-49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. (022) 683-90-00, fax (022) 683-99-01,

www.wat.edu.pl

   
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
im. Bohaterów Westerplatte
81-103 Gdynia, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
tel. (058) 626-25-25,

www.amw.gdynia.pl

   
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
WE WROCŁAWIU 
im. gen. Tadeusza Kościuszki
51-151 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. (071) 765-81-34,

www.wso.wroc.pl

   
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
W DĘBLINIE
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. (081) 883-77-33, (081) 883-71-00,

www.wsosp.deblin.pl

 
3. ILOŚĆ MIEJSC DO UCZELNI WOJSKOWYCH
Zasady rekrutacji do uczelni wojskowych w 2015 roku, kierunki studiów oraz limity przyjęć do uczelni określa:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 mja 2013 r. w sprawie w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 205)
Decyzja Nr 375/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r

Zestawienie liczby miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2014/2015.

Kierunek
      kształcenia     
Wojskowa
Akademia
Techniczna
Akademia
Marynarki
Wojennej
Wyższa
Szkoła Oficerska
Wojsk Lądowych
Wyższa Szkoła
Oficerska
Sił Powietrznych
 Budownictwo 10      
 Chemia 15      
 Elektronika
i telekomunikacja
 84      
 Geodezja
i kartografia
25      
 Informatyka  47  10    
Inżynieria
 bezpieczeństwa
    18  
 Logistyka  17      6
 Lotnictwo
i kosmonautyka
30     48
 Mechanika
i budowa maszyn
12 5    
 Mechatronika 26      
 Nawigacja   13    15
 Zarządzanie     126  
Kryptologia i ceberbezpieczeństwo 15      
 RAZEM  281  28 144 69

 

 
Zestawienie liczby miejsc na szkolenia oficerskie dla absolwentów wyższych uczelni
Korpus/grupa osobowa Szkolenie
3 m-czne
Szkolenie
  8,5 m-czne
Szkolenie
  12 m-czne
Eksploatacji systemów łączności     10
Medyczny  10    
Obsługa prawna   2  
Duszpasterstwa 2  
Ekonomiczno - finansowa   8  
Orkiestr i zespołów estradowych   1  
Geografia     6
RAZEM w WSzOWLąd  - Wrocław 12 11 16
 
 

 

4. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia stacjonarne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego składają wnioski do rektorów - komendantów uczelni w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej do pobrania ⇒ TU

Absolwenci wyższych uczelni niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień:

 • do 30 września 2015 r. na 8,5 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych;
 • do 31 stycznia 2015 r. na 3 miesięcznego szkolenie przygotowywujące do zawodowej służby wojskowej dla korpusów osobowych medycznego i duszpasterstwa;
 • do 15 maja 2015 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej eksploatacji systemów łączności.

 

 

Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr o powołanie do służby kandydackiej do pobrania ⇒ TU

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.


Szczegółowe zasady procesu rekrutacji oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach internetowych akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.